Предшколска установа Лазаревац

ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2012/2013.ГОДИНУ

 

Подручје рада:

 • Здравствена нега (превентивна и здравствена заштита)
 • Правилна исхрана
 • Здравствено-васпитни и едукативни рад
 • Медицинска документација (део сестринског рада)
 • Истраживачки рад у сестринству

 

 1. Систематско праћење развоја и здравља деце

 

 1. Контрола санитарно-хигијенских услова,формирање,усвајање

   и   неговање навика код деце

 

 1. Вршење надзора (контроле) над стањем детета

Учествује у обезбеђивању оптималних услова неопходних за одржавање личне хигијене и спровођење културно хигијенских навика код деце и запослених

 

 1. Збрињавање детета (телеснио,душевно и социјално)

збрињава децу код повреда и по потреби их одводи у одговарајућу здравствену установу

обавештава родитеље о свим променама здравственог стања и повредама деце

 

 1. Исхрана деце

свакодневно прикупља бројно стање присутне деце,евидентира и обавештава Централну кухињу

свакодневно прати и врши надзор над процесом одржавања хигијене дистрибутивног кухињског дела

 

 1. Узимање биолошког материјала (по одредби лекара):

у посебним епидемиолошким ситуацијама врши прикупљање материјала за лабораторијске прегледе

 

 1. Планирање (заказивање)прописане активности за децу,

     сређивање   документације,припрема опреме и материјала за рад-

     део сестринског рада

свакодневно уноси податке у здравствени картон детета,у листу фреквенција обољења,у листи одсуствовања деце по врстама обољевања,води евиденцију повреда и промена здравстваног стања деце,уноси податке у књигу заразних болести,води дневник рада-радну књигу,

-требује санитетски материјал и води надзор над приручном апотеком и средствима у њој,

-свакодневно врши надзор над хигијеном опреме,кутића за игру и играчака,

-врши надзор над спровођењем поступака прања,чишћења и дезинфекције простора и играчака,

-припрема и израђује средства и реквизите за реализацију здравствено васпитних активности и графикон физичког напредовања деце,

-реализује здравствену припрему деце за рекреативни боравак,

-сарађује са службама ЗЗЈЗ и обавезно присуствује узимању узорака хране за хемијско броматолошка и микробиолошка испитивања,

-свакодневно прати и врши надзор над стерилизацијом посуда за узорковање хране у дистрибутивним кухињама и прати одлагање узорака хране,

-контролише припрему и примену дезинфекционог раствора за потребе одржавања хигијене простора у објекту,

-прати прикупљање и дистрибуцију чистог и прљавог веша,

-врши месечно требовање потрошног материјала и средстава за одржавање хигијене и прати њихову расподелу и потрошњу,

-прати поштовање примене коришћења заштитне одеће и обуће запослених,

-сарађује и пружа на увид неопходне податке и документацију за коју је задужена,службама санитарне и здравствене инспекције и о томе благовремено обавештава надлежне у Установи.

-врши припрему деце за систематске прегледе од стране лекара физијатра,стоматолога,офтамолога и оториноларинголога,

-евидентира резултате систематских и осталих прегледа,

-информише родитеље о налазима лекара и резултатима систематских и осталих прегледа

 

 1. Учење о здрављу( спровођење програма здравствено-васпитног рада)

-обавља индивидуалне разговоре са родитељима деце код којих се јавио неки здравствени проблем,

-организује дане „Отворених врата“ са родитељима након систематских прегледа деце,

-прати,усмерава и помаже у процесу развијања културно-хигијенских навика у области културе исхране и правилних навика у исхрани деце млађег узраста (вртићке групе),

-присуствује првим родитељским састанцима као и током године и информише родитеље о здравствено епидемиолошком стању у вртићу и актуелностима из програма превентивно здравствене заштите,

-свакодневно реализује едукативне садржаје из програма „Здрав вртић“,

-припрема и реализује различите облике обавезног информисања родитеља кроз здравственепоруке,паное,писана обавештења и одговорна је за доступност истих информација,

-учествује на конкурсима и манифестацијама са различитим здравствено едукативним активностима,

-присуствује свим облицима стручног усавршавања,

-активно учествује у раду стручних тела на нивоу Установе,

-активно учествује на стручним сусретима у оквиру струковног удружења

 

 1. Здравствено васпитни рад са родитељима

-путем индивидуалних разговора,паноа за родитеље…

 

 1. Води евиденцију о свом раду

књига тријаже

анализа обољења децембар

контрола ТТ и ТВ

књига повреда

здравствени картони

 

Стручно усавршавање у оквиру струковног дружења и по плану и програму Предшколске Установе

Слике

Slike

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући